stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Hoge BTW tarief voor vee-industrie, nultarief voor biologisch

  ?

  Voor dierlijke producten uit de vee-industrie gaat het hoge BTW tarief gelden, voor producten uit de biologische landbouw gaat het nultarief gelden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Meer biologische landbouw

  ?

  Er wordt meer geïnvesteerd in biologische landbouw; het areaal in Nederland wordt vergroot door het geven van omschakelsubsidies, en de consumentenvraag wordt gestimuleerd door o.a. fiscale maatregelen en consumentenvoorlichting.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Verhoog BTW op vlees

  ?

  De bio-industrie zorgt voor veel vervuiling, ook is een hoge vleesconsumptie slecht voor de gezondheid. Om deze nadelige gevolgen van vleesconsumptie voor mens en natuur te compenseren pleiten we voor een belasting op vlees. Dit zal gebeuren door het huidige lage BTW-tarief te verhogen. Ook zal er een extra vleesbelasting betaald moeten worden. Deze belasting hangt af van het type vlees.

  door studentFPS2010
 • Vleestax

  ?

  Het eten van vlees heeft schadelijke gevolgen voor het milieu: de vee-industrie brengt een hoge uitstoot van broeikasgassen met zich mee (18% van de totale uitstoot), er wordt erg veel water verbruikt en er moet voor de verbouw van veevoer (met name sojabonen) tropisch regenwoud gekapt worden. Dat heeft een nadelig effect op de bio-diversiteit en tevens doet het de fotosythese modiaal afnemen (versterkt het broeikaseffect). Als laatste zorgt de vee-industrie voor een ongelijke voedselverdeling, aangezien veel (potentieel mensen-) voedsel als veevoer verwerkt wordt (50% van het graan gaat naar veevoer). Hierom pleiten wij voor een hogere belasting op vlees, namelijk 19%. Laat de vervuiler betalen!

  door studentFPS2010
 • Accijns op bio-industrie producten

  ?

  In de Nederlandse landbouw is het aandeel van biologische landbouw te gering. Het aandeel maatschappelijk verantwoorde biologische producten is op dit moment te klein ten opzichte van vervuilende kunstmatige bio-industrie producten. Ook pleiten wij voor de stimulering van de Nederlandse biologische landbouw. Op dit moment wordt nog 40% van de biologische producten geïmporteerd en dit willen wij terugbrengen tot minimaal 15%. Door middel van een verandering in de wet willen wij de marktmacht meer bij de Nederlandse boeren leggen. Het prijsverschil tussen biologische producten en producten uit de bio-industrie willen wij door een verandering in de belastingwet terugbrengen. Door accijns te heffen over producten geproduceerd in de bio-industrie en door biologische producten subsidie te geven willen wij de landbouw macht verschuiven naar een groene duurzame landbouw. Dit zal niet alleen ten goede komen van de beperking van CO2-uitstoot, maar hierdoor zal er ook meer groen ontstaan en in ieder geval behouden worden. Want gezonde koeien in de weide wil toch iedereen?

  door studentFPS2010
 • Belastingheffing op vlees

  ?

  Ik stel een belastingheffing op vlees voor. Het gaat hier vooral om vlees wat de hele wereld over moet vliegen voordat het in de supermarkten ligt. Vee scheidt methaangas uit, wat een broeikasstof is. Bij het slachten en vooral vervoeren van vee en vlees komt er veel CO2, ook een broeikasgas, vrij. Deel ven ons vlees in de supermarkt komt uit landen zoals Brazilië en India. Een stuk vlees uit andere landen moet meer kilometers maken en stoot hierbij veel mer CO2 uit. Ik ben voor een heffing van belasting per vervoerde kilometer van vlees. De burger zal sneller en vaker overstappen naar vleesvervangers, wat beter is voor het milieu. In landen zoals India en China zal de komende jaren de vleesconsumptie sterk toenemen. Nederland zal een goed voorbeeld zijn voor deze landen om ze te stimuleren hetzelfde te doen.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen