stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Beperkte kinderbijslag

  ?

  Kinderbijslag en kindgebonden budget maximaal voor 2 kinderen

  door PVV2010
 • Betrokken ouders

  ?

  Ouders blijven de eerst verantwoordelijke voor hun kind, niet de school. Scholen mogen van ouders verwachten dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind. Burgerschap wordt ook bevorderd door de organisatie van betrokkenheid van ouders en leerlingen. De school is een gemeenschap die kan bijdragen aan leefbaarheid van buurten. De bevoegdheden van ouders en leerlingen in het medezeggenschap worden uitgebreid. Budgetten voor ouders en leerlingen om effectief te participeren in medezeggenschap worden uitgebreid. Ouders krijgen reële invloed op de samenstelling van het schoolbestuur in het basisonderwijs.

  door D662010
 • Natuur en duurzaamheid in het onderwijs

  ?

  D66 wil kinderen al op jonge leeftijd bewust leren omgaan met natuur en duurzaamheid. Daartoe wil D66 de kerndoelen in het basisonderwijs moderniseren, waardoor elke school natuur- en milieueducatie geeft. De relatie met voedselproductie in de landbouw ziet D66 daarbij als een wezenlijk element.

  door D662010
 • Geen Ritalin voor alle drukke kinderen

  ?

  Tot slot willen we voorkomen dat ieder druk kind direct Ritalin voorgeschreven krijgt. Veel kinderen verliezen hier een groot deel van hun identiteit door, terwijl de oorzaak niet medisch is.

  door Lijst172010
 • Taaltoets voor peuters

  ?

  Taaltoets voor peuters om snel te kunnen bijsturen. De kosten van extra scholing zijn voor de ouders

  door PVV2010
 • Eerder naar school

  ?

  D66 wil een ‘leerrecht’ vanaf 2,5 jaar introduceren en daarmee ouders stimuleren hun kind te laten deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van hoge kwaliteit. In omringende landen zijn hiermee goede resultaten bereikt want in de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Met VVE kunnen talenten in de breedte worden ontdekt en gestimuleerd en eventuele (taal-)achterstanden vroeg worden gesignaleerd en aangepakt, spelenderwijs in één groep. Onder verantwoordelijkheid van de basisschool zorgt dit geïntegreerde educatieve programma in samenwerking met de kinderopvang en peuterspeelzalen voor een betere start in het voltijdse basisonderwijs.

  door D662010
 • Geen audiovisuele media in kinderopvang

  ?

  Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel mogelijk tegengegaan worden.

  door SGP2010
 • Minder budget voor kinderopvang

  ?

  De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt gehalveerd. De resterende helft wordt verdeeld over alle ouders en wordt toegevoegd aan het nieuwe, robuuste kindgebonden budget. Ouders kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.

  door SGP2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen