stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Geen verplichte reductie CO2-uitstoot ontwikkelingslanden

  ?

  Hoewel klimaatverandering is veroorzaakt door de economische groei van de geïndustraliseerde landen, worden ontwikkelingslanden mede-verantwoordelijk geacht om bij te dragen aan de oplossing. De geïndustrialiseerde landen willen een systeem om hun CO2-uitstoot af te kopen door het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zouden 'koolstofmarkt'-geld krijgen als ze hun natuurgebieden intact laten en hun bossen duurzaam gebruiken. Dit betekent voor ontwikkelingslanden een oneerlijke belemmering van hun mogelijkheden van economische groei, terwijl rijke landen op dezelfde onduurzame manier verder kunnen groeien. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn het hier niet mee eens. Zij moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun landen willen ontwikkelen. Doordoor wordt er geëist dat de veroorzakers van de klimaatverandering hun klimaat schuld afbetalen aan ontwikkelingslanden, zodat ze effectieve adaptatiemaatregelen kunnen nemen en armoede kunnen bestrijden. Daarom is het van belang in de VN klimaatverdragen tot een standpunt te komen, waarbij de rijke landen overeenkomen onder welke condities zij hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden kunnen overmaken.

  door studentFPS2010
 • Investeer in de woonbotenindustrie

  ?

  Klimaatscenario’s van het KNMI blijken robuust Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat de grote ijskappen op West-Antarctica en Groenland snel afkalven, Nederland en West-Europa snel opwarmen en dat de hevigheid van extreme buien toeneemt. Om ons hoofd boven water te houden zouden we massaal in de woonboten industrie moeten investeren!

  door orakel
 • Vleesconsumptie ontmoedigen via basisonderwijs

  ?

  Het huidige klimaatbeleid vertrouwt op technologische veranderingen. Een goedkoop en effectief alternatief is het aanpassen van de vleesconsumptie, verantwoordelijk voor 20% van de uitgestoten hoeveelheid CO2. Verandering in eetpatroon heeft een positief effect op mondiaal landverbruik, biodiversiteit en volksgezondheid. Recente ontwikkelingen zijn het voorstel van de 'Meatless Monday' en de debatten over de invoering van een vleesbelasting. Verandering in het individu brengt verandering in de samenleving teweeg. Daarom pleit ik voor een preventief beleid, waarbij op basisscholen informatie wordt verschaft over de negatieve kanten van overmatige vleesconsumptie. Hierdoor zal er een bewuste nieuwe generatie ontstaan die door een verandering van eetpatroon samenwerkt aan een duurzame wereld.

  door studentFPS2010
 • Kernenergie uitfaseren

  ?

  Kernenergie is niet de oplossing voor het energie- en klimaatprobleem. Het is ouderwets en gevaarlijk, bovendien is het niet CO2-neutraal en daarom niet de oplossing voor het klimaatprobleem. Kernenergie is niet duurzaam en daarom alleen al is het niet geschikt als energiebron van de toekomst. Daarbij komt dat het totaal niet veilig is, we schepen toekomstige generaties op met gevaarlijk radioactief afval. En omdat uranium op raakt is kernenergie ook nog eens niet oneindig. Dit terwijl er talloze alternatieven zijn die wel duurzaam, veilig en oneindig zijn. Zonne-, wind- en waterenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. Het is daarom van belang om deze te ontwikkelen zodat Nederland een vooraanstaand land kan worden wat betreft duurzame energie. Omdat kolencentrales nog altijd veel slechter zijn dan kernenergie zal Borselle nog zolang open moeten blijven totdat er genoeg windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen zijn zodat er geen kolen- of kerncentrales meer hoeven te draaien. Het is wel van belang dat dit snel gebeurt, maar het sluiten van kolencentrales gaat voor.

  door studentFPS2010
 • Geen diepzeeboringen Groenland

  ?

  Door de opwarming van de aarde wordt het mogelijk om nog onaangetaste oliebronnen in de zee rond Groenland, die voorheen bedekt was met ijskappen, te bereiken. Om te voorkomen dat het broeikaseffect nog verder zal toenemen is het noodzakelijk om deze oliebron onaangetast te laten. Hiervoor zijn wetten nodig die het boren naar die nieuwe oliebronnen verbieden.

  door studentFPS2010
 • Geen ondergrondse CO2-opslag

  ?

  CO2-opslag onder de grond moet verboden worden. De hedendaagse wereld heeft natuurlijk een probleem met te hoge CO2-concentraties in de atmosfeer, echter ondergrondse opslag is hier geen goede oplossing voor. Ten eerste is de CO2-opslag geen definitieve oplossing. Er is maar een gelimiteerde hoeveelheid ruimte onder de grond. Ten tweede zijn de mogelijke gevolgen van CO2-opslag onbekend. Er zijn dus potentiële negatieve gevolgen die de omgeving kunnen beschadigen. Ten derde is de ondergrondse opslag een relatief nieuw fenomeen waarmee nog veel getest moet worden. In verband met dringende CO2-gehalte probleem is hier geen tijd voor. Wij pleiten dus voor het afschaffen van de CO2-opslag zodat er in echte, alternatieve, duurzame oplossingen zoals winmolens en zonne-energie kan worden geïnvesteerd.

  door studentFPS2010
 • Belasting op vleesconsumptie

  ?

  Klimaatsverandering is een groot probleem. Er wordt ook gewerkt aan oplossingen hiervoor zoals elektrische auto's, zonne-energie, enzovoorts. Maar veel mensen weten niet dat de vleesproductie en -consumptie de grootste bron is van de uitstoot van broeikasgassen. Deze is verantwoordelijk voor 18 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Daarom vind ik dat hier maatregelen voor moeten worden getroffen. Er moet een taks komen op vlees, zodat de consument eerder geneigd is om minder vlees te consumeren. Ook zou er bijvoorbeeld een logo kunnen worden ontworpen, om de consument bewust te maken van de gevolgen van de vleesproductie en -consumptie.

  door studentFPS2010
 • Investeren in duurzame energie door heffing op CO2-uitstoot

  ?

  Alles dat brandt, brandt een keer op. Zo ook onze fossiele brandstoffen, en wel binnen een aanzienlijk korte tijd. We moeten of we willen of niet. In de richting van duurzame hernieuwbare energie. De huidige energiemarkt ondersteunt dit echter niet. Fossiele brandstoffen zijn te goedkoop en duurzame energiebronnen zijn voor de consument vaak alleen maar een duurder alternatief. De Partij van de Duurzaamheid pleit ervoor subsidies toe te kennen voor de duurzame productie van elektriciteit en gas. In 2010 stellen we een budget van 500 miljoen beschikbaar voor bedrijven en particulieren die willen investeren in duurzame energie. Om deze investering te kunnen financieren wil de PvdD belasting gaan heffen op de uitstoot van CO2 van grote bedrijven.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen